Miljøpark

REMIKS MILJØPARK AS ÅRSBERETNING 2014

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet ble stiftet 17.6.2009 av Tromsø kommune. Karlsøy kommune er medeier i selskapet, med en liten aksjepost. Konsernet består av morselskap Remiks Miljøpark AS, samt 3 døtre, som eies 100%: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.

Remiks Miljøpark AS har som formål drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og støttefunksjoner for datterselskapene.

Konsernet har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester gjennom sine døtre. Konsernet skal videre være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning.

Remiks Husholdning AS – ivaretar den lovpålagte renovasjonstjenesten for eierkommunene Remiks Næring AS – totalleverandør for avfallstjenester for næringslivet i nord Remiks Produksjon AS – mottak og omlastning av avfall, sikre videre behandling og bearbeiding av avfall.

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljøpark på Skattøra i Tromsø kommune. Avdelinger i datterselskapene Remiks Produksjon AS og Remiks Husholdning AS, har vært lokalisert i Strandvegen i Tromsø og i Karlsøy.

Remiks og samfunnsansvar

Remiks er eierkommunenes viktigste kompetansebedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. I 2014 har konsernet arbeidet aktivt med byutvikling og avfallshåndtering, sluttført et forprosjekt vedrørende etablering av avfallssug i Tromsø sentrum og videreført informasjon og opplæring overfor både barnehager, grunnskoler og videregående utdanning. Remiks er også en viktig samarbeidspart for kommunen i oppryddingsprosjekter, blant annet Strandryddedagen.

Utvikling innen avfallsbehandling

Det er en markant økning av innsamlet avfall i 2014. Samtidig ser vi en sterk økning i andelen som kundene sjøl leverer til vår returstasjon. Ut fra benchmarking og andre analyser tyder dette på at kundene oppfatter det enkelt og fleksibelt å levere sitt avfall. Både åpningstider, leveringsbetingelser og tilgjengelighet er tilpasset kundens behov. Materialgjenvinningsgraden har økt i 2014. Alt avfall er på en eller annen måte en råvare. Kvalitet på innsamlet materiale er derfor viktig, både for videre utnyttelse til gjenvinning og av økonomiske årsaker. Dårlig kvalitet gir dyr behandling, som igjen påfører kundene høyere priser. Kvalitet på sortering vil bli spesielt prioritert i kommende år.

Remiks Husholdning AS

Remiks Husholdning AS ivaretar Tromsø og Karlsøy kommuner sine lovpålagte renovasjonstjenester, som betyr at økonomien i selskapet i all hovedsak finansieres over renovasjonsgebyrene i disse kommunene samt noen refusjonsbeløp på avfall og salg av tjenester til søsterselskaper. Selskapet skal drive uten fortjeneste og er vurdert som skattefri institusjon etter skatteloven §2-32 nr.1. Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor, innenfor en 3-5 års periode, gå i balanse.

Renovasjonsgebyret i Tromsø kommune har vært stabilt de fire siste årene, og har i gjennomsnitt økt med 1,6 %. For 2014 økte gebyrnivået i snitt med 3,5%, men økningen fordeler seg ulikt mellom ulike innsamlingsløsninger. Grunnen er at selskapet vil stimulere til økt bruk av moderne og effektive løsninger.

Avfallsmengden fra private husholdninger er ikke spesielt sensitiv for konjunkturendring og de siste årene viser avfallsmengden en jevn økning hvert år.

Driftsmessig har 2014 vært et stabilt år. Selskapet har jobbet aktivt med å etablere og sette i drift ny returstasjon på Tromsøya. Returstasjonen i Tromsdalen ble avviklet i 2013. Den nye returstasjonen ble godt mottatt av publikum og vil bli utviklet videre de neste årene.

Remiks Næring AS

Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfallshåndtering til næringslivet. Næringslivet har færre krav på seg for sortering sammenlignet med Husholdning, men Remiks Næring AS er i god dialog med sine kunder for å tilrettelegge for en bedre handtering. Med økt fokus på fremtidig ressursutvikling basert på Olje, Gass og Mineraler i Nord, får vi en endring i avfallsinnhold og kundestruktur. Remiks ble sertifisert under ISO 9001 og ISO 14001 den 30.5.2014. Det betyr økte krav til avfallsplaner, bedre sortering og gode statistikker og avfallsrapporter.

Remiks Produksjon AS

Remiks Produksjon AS har to store hovedkunder som er søsterselskapene Remiks Husholdning AS og Remiks Næring AS.

Det er en målsetting at Remiks Produksjon behandler større del av avfallet i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører. Samarbeidet med Kvitebjørn Varme /Kvitebjørn Energi vedrørende energigjenvinning er et eksempel på en slik positiv utvikling. Arealet i Remiks Miljøpark vil utvikles videre i tråd med forventet økt produksjon.

2014 bærer preg av effektiv og miljømessig god drift, og har gode utsikter for 2015.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Remiks Miljøpark AS hadde i 2014 et totalt sykefravær på 9,67%. Langtidsfraværet sto for 8,14% og korttidsfraværet var på 1,53%. Konsernet hadde i 2014 et totalt sykefravær på 7,63%. Langtidsfraværet sto for 5,37% og korttidsfraværet var på 2,27%. Det jobbes aktivt i selskapet med reduksjon i sykefravær, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV.

Likestilling

Foretaket har gjennom sin styresammensetting en tilfredsstillende andel av begge kjønn, og oppfyller med dette myndighetenes forventning.

Det er i morselskapet ansatt 4 kvinner og 8 menn. Totalt i konsernet er det 80 personer fordelt på 78,5 årsverk, som fordeler seg på 9 kvinner og 71 menn. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken.

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Diskriminering

Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere diskriminering og mobbing i selskapet. Alle ledd i selskapet har fokus på forebygging.

Ytre miljø

Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre, enten for energigjenvinning, materialgjenvinning eller godkjent sluttbehandling på deponi. Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling, samt rette seg etter Remiks pålegg vedrørende sosial dumping. Konsernet er ISO-sertifisert etter 9001 for kvalitet og 14001 for miljø og utfører løpende leverandørrevisjoner.

Økonomi

Nøkkeltall
Selskap
Omsetning
Årsresultat
Egenkapital
EK i %
Remiks konsern
190,7 mill
11,2 mill
133,8 mill
33 %
Remiks Miljøpark AS
35,7 mill
10,8 mill
122,3 mill
44 %
Remiks Husholdning AS
111,7 mill
-2,4 mill
9,4 mill
9 %
Remiks Næring AS
73,9 mill
5,1 mill
5,7 mill
26 %
Remiks Produksjon AS
85,4 mill
6,9 mill
11,0 mill
25 %
Kontantstrøm

Morselskapet hadde i 2014 en netto negativ kontantstrøm på 8 MNOK.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 5,8 MNOK. Det er en endring på -13,2 MNOK under andre tidsavgrensningsposter som i hovedsak skyldes økte andre fordringer som følge av utbytte fra datterselskaper. Kontantstrømmen fra investerings- og finansieringsaktiviteter er på henholdsvis – 7,2 MNOK og - 6,6 MNOK i 2014. Endringen i finansieringsaktiviteter skyldes tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital i Remiks Husholdning AS.

Selskapet har en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 203 TNOK.

Konsernet hadde i 2014 en positiv netto kontantstrøm på 1,4 MNOK. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 33,4 MNOK, mens kontantstrømmen fra investering- og finansieringsaktiviteter er henholdsvis 18,4 MNOK og 13,5 MNOK. Den likvide situasjonen i konsernet anses som god. Likviditetsbeholdning ved årsskiftet er på 46,9 MNOK.

Finansiell risiko

Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 137,6 mill. kr. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Renteavtalene er derfor fordelt på flytende og fastrente, hvor sistnevnte også er fordelt på forskjellige tidshorisonter.

Tromsø kommune står for innfordring av renovasjonsgebyret, og tapsføring er derfor normalt lav. For den næringsrettete delen i konsernet er det høy fokus på innfordringsarbeid, og kunder kredittsjekkes før kreditt innvilges, noe som fører til lave tap.

Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.

Det foreligger ingen FOU-aktiviteter i konsernet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per 31.12.2014.

Årsresultat og disponering

2014 gjøres opp med et resultat for konsernet på kr 11,2 mill etter skatt.

Morselskapet hadde et årsresultat på kr. 10.811.153,- etter skatt, som foreslås disponert med kr. 3.200.000,- til utbytte og kr. 7.611.153,- overført til annen egenkapital.

Tromsø, den 25.03.2015 For styret i Remiks Miljøpark AS
Sidsel Helene Meyer Styrets leder
Ketil Arnesen Nestleder
May Britt Ellingsen Styremedlem
Svein N. Thomassen Styremedlem
Nils Arne Johnsen Styremedlem
Trond Evertsen Styremedlem
Øivind Østbø Styremedlem
Bård Gunnar Jørgensen Direktør
TILBAKE TIL MILJØPARK