Miljøpark

Resultatregnskap

 
Konsern
 
Note
2014
2013
Salgsinntekt
1
188 977 937
169 458 622
Annen driftsinntekt
 
1 725 001
2 592 769
Sum inntekter
 
190 702 938
172 051 391
 
 
 
 
Varekostnad
 
42 457 132
50 052 826
Lønnskostnad
2
59 420 919
56 502 370
Avskrivning varige driftsmidler
4
19 211 817
18 254 584
Nedskrivning av varige driftsmidler
0
2 165 458
 
Annen driftskostnad
2
44 999 102
42 438 632
Driftsresultat
 
24 613 968
2 637 521
 
 
 
 
Inntekt fra investering i datterselskap
 
 
 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
 
0
0
Annen renteinntekt
 
803 065
1 392 572
Rentekostnad til foretak i samme konsern
 
0
0
Annen finansinntekt
12
212 265
159 780
Annen rentekostnad
 
9 325 614
8 941 114
Annen finanskostnad
 
8 212
779 077
 
 
 
 
Ordinært resultat før skattekostnad
 
16 295 472
-5 530 318
Skattekostnad på ordinært resultat
11
5 095 214
-1 196 546
Årets resultat
 
11 200 258
-4 333 771

Balanse

 
Konsern
 
Note
2014
2013
Eiendeler
 
 
 
Anleggsmidler
 
 
 
Immateriell eiendel
 
 
 
Utsatt skattefordel
11
0
0
Sum immaterielle eiendeler
 
0
0
 
 
 
 
Varige driftsmidler
 
 
 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
4,10
248 151 677
246 198 933
Maskiner og anlegg
4,10
71 529 790
68 846 913
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l
4,10
18 702 249
23 846 639
Sum varige driftsmidler
 
338 383 716
338 892 485
 
 
 
 
Finansielle anleggsmidler
 
 
 
Investeringer i datterselskap
12
0
0
Lån til foretak i samme konsern
 
0
0
Lån til tilknyttet selskap
 
0
0
Investeringer i aksjer og andeler
 
359 000
320 000
Sum finansielle anleggsmidler
 
359 000
320 000
Sum anleggsmidlerr
 
338 742 716
339 212 485
 
 
 
 
Omløpsmidler
 
 
 
Varelager
 
492 061
544 836
Fordringer
 
 
 
Kundefordringer
5,6
12 390 465
11 996 885
Andre fordringer
5,12
7 010 936
6 607 728
Sum fordringer
 
19 401 401
18 604 613
Bankinnskudd, kontanter og lignende
7
46 946 832
45 499 123
Sum omløpsmidler
 
66 840 294
64 648 572
Sum eiendeler
 
405 583 010
403 861 057
 
Konsern
 
Note
2014
2013
Egenkapital og gjeld
 
 
 
Egenkapital
 
 
 
Innskutt egenkapital
 
 
 
Aksjekapital
8,9
13 000 000
13 000 000
Overkurs
9
89 181 074
89 181 074
Sum innskutt egenkapital
 
102 181 074
102 181 074
 
 
 
 
Opptjent egenkapital
 
 
 
Annen egenkapital
9
31 575 483
23 575 228
Sum opptjent egenkapital
 
31 575 483
23 575 228
 
 
 
 
Gjeld
 
 
 
Avsetning for forpliktelser
 
 
 
Utsatt skatt
11
1 952 809
1 211 418
Pensjonsforpliktelser
3
16 360 396
16 095 122
Sum avsetning for forpliktelser
 
18 313 205
17 306 540
 
 
 
 
Annen langsiktig gjeld
 
 
 
Gjeld til kredittinstitusjoner
10
219 860 163
233 409 888
Øvrig langsiktig gjeld
5
0
0
Sum annen langsiktig gjeld
 
219 860 163
233 409 888
 
 
 
 
Kortsiktig gjeld
 
 
 
Leverandørgjeld
5
11 490 046
12 985 744
Betalbar skatt
11
4 353 823
0
Skyldige offentlige avgifter
 
5 961 570
4 602 596
Utbytte
9
3 200 000
0
Annen kortsiktig gjeld
5
8 647 646
9 799 987
Sum kortsiktig gjeld
 
33 653 085
27 388 327
Sum gjeld
 
271 826 453
278 104 755
Sum egenkapital og gjeld
 
405 583 010
403 861 057

Kontantstrøm

 
Konsern
 
Note
2014
2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
 
 
 
Resultat før skattekostnad
 
16 295 472
-5 530 318
Periodens betalte skatt
 
0
-1 799 646
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
 
-315 000
0
Ordinære avskrivninger
 
19 211 817
18 254 582
Nedskrivning av driftsmidler
 
0
2 165 458
Endring i varelager
 
52 775
219 700
Endringer i kundefordringer
 
-393 580
-1 914 107
Endringer i leverandørgjeld
 
-1 495 698
1 356 226
Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.
 
265 274
1 641 224
Endringer i andre tidsavgrensningposter
 
-196 575
-18 003 519
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 
33 424 485
-3 610 400
 
 
 
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 
 
 
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
 
2 034 000
0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
 
-20 422 047
-14 131 641
Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak
 
0
0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak
 
-39 000
0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
-18 427 047
-14 131 641
 
 
 
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 
 
 
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
 
0
0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
 
-13 549 725
-12 308 745
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
 
0
0
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
 
0
0
Innbetalinger av egenkapital
 
0
0
Tilbakebetaling av innskutt kapital i datterselskap
 
0
0
Utbetalinger av utbytte
 
0
-2 600 000
Inn/ utbetalinger av konsernbidrag
 
0
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
-13 549 725
-14 908 745
 
 
 
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
 
1 447 713
-32 650 786
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01
 
45 499 122
78 149 908
 
 
 
 
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
 
46 946 832
45 499 122
Tromsø, den 25.03.2015 For styret i Remiks Miljøpark AS
Sidsel Helene Meyer Styrets leder
Ketil Arnesen Nestleder
May Britt Ellingsen Styremedlem
Svein N. Thomassen Styremedlem
Nils Arne Johnsen Styremedlem
Trond Evertsen Styremedlem
Øivind Østbø Styremedlem
Bård Gunnar Jørgensen Direktør
TILBAKE TIL MILJØPARK